Vicreu Store!


La nova botiga on-line de Vicreu està a punt d'arribar. En breu podreu consultar i comprar des de la web.


La botiga és verda!

vicreu newsletter


Ja hem inscrit el teu email al nostre newsletter. Rebràs un email de confirmació que hauràs d'acceptar.


Gràcies!

Notes legals

Avís legal
Vostè està visitant la pàgina web www.vicreu.net titularitat de Vicreu S.A amb domicili social a c/mas de la mora 12F amb CIF A58492117 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom *9270 Foli *103, Fulla *111.867, d'ara endavant EL TITULAR. Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans: via telèfon 938893352, email vicreu@vicreu.net, i hostatge web vicreu.net. Usuaris Les presents condicions (d'ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic. L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resulten d'obligat compliment. Ús del portal www.vicreu.net proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicencia dors als quals l’Usuari pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no l’imitatiu, a no emprar-los para: Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de [Nom de l'empresa], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats. EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
Protecció de dades:
Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa. Continguts. Propietat intel·lectual i industrial EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicencia dors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR. Exclusió de garanties i responsabilitat L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seua exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits: La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seua qualitat o interoperabilitat. La finalitat per a la qual la pàgina web servisca als objectius de l’Usuari. La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats. L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguera causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements. L'accés fraudulent als continguts o serveis per terceros no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres poguera realitzar. L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l’Usuari. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent. Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei. Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major. En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l’Usuari que els remitent, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

Modificació d'aquest avís legal i durada EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considera oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats al seu portal. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades. Enllaços En el cas que a www.vicreu.net s'incloguessin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Drets d'exclusió EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal. Generalitats EL TITULAR perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret. Legislació aplicable i jurisdicció La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols. Menors d'edat www.vicreu.net dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seues dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, Vicreu S.A no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de d’incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.

Política de Privacitat

RESPONSABLE 1. Identitat Empresa: Vicreu S.A - CIF: A58492117 Dir. Postal: C/MAS DE LA MORA 12F Telèfon: 938893352 mail: vicreu@vicreu.net Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat. FINALITATS 2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament: Tractarem les seves dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, comptable i fiscal, però vostè haurà de posar la finalitat del seu tractament) CONSERVACIÓ 3. Terminis o criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservessin mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·licita la seua supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establits en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l'última comunicació. DECISIONS 4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L'empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seues dades. LEGITIMACIÓ 5. Legitimació per execució d'un contracte: A causa que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual. Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el citat contracte, s'informa a l'interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat. DESTINATARIS 6. Durant el període de durada del tractament, VICREU S.A no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna. DRETS 7. L'interessat pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals. Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, es dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. Per a açò podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a VICREU S.A – C/MAS DE LA MORA 12F també pot enviar un mail a: vicreu@vicreu.net En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte "No enviar correus". PROCEDÈNCIA DE LES DADES Les dades personals que tractem en VICREU S.A procedeixen directament de vostè: Les categories de dades que es tracten són: Dades d'identificació Codis o claus d'identificació Adreces postals o electròniques Informació comercial Dades econòmiques No es tracten dades especialment protegides.

Política de Cookies

1. Ús de cookies La pàgina web www.vicreu.net titularitat de VICREU S.A utilitza cookies. Les cookies són fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip. A més, milloren el seu procés de navegació, ja que permeten que la pàgina web oferisxi a l'usuari informació que pot ser del seu interès en funció de l'ús que realitze, del contingut de la mateixa. En cas de no voler rebre cookies, per favor, configure el seu navegador d’Internet, perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o li avisi si escau d'instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement, continuï a la pàgina web. 2. Consentiment Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dada personal algun, ni cap tipus d'informació que puga identificar-li, tret que vulguin registrar-se de forma voluntària amb la finalitat d'utilitzar els serveis que posem a la seua disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del seu interès. En navegar i continuar en la nostra web ens indica que està consentint l'ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present política de cookies. En cas de no estar d'acord envia un correu electrònic a vicreu@vicreu.net 3. Com bloquejar o eliminar les cookies instal·lades Pugues vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns en els links que s'inclouen a continuació: Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/borrar%20cookies Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 Li informem, no obstant això, de la possibilitat que la desactivació d'alguna cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts a la pàgina web. 4. www.vicreu.net titularitat de VICREU S.A pot modificar aquesta política de cookies en funció de les exigències legals. O amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que la visiten periòdicament. Quan es produïsquen canvis significatius en aquesta política de cookies, es comunicaran als usuaris, bé mitjançant la web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.